Mali Müşavirlerin Yaptığı İşler

Defter Tutma işi derken neler yaparız

-  İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurarız, geliştiririz.
- İşletmelerde oluşan ticari ve ekonomik her türlü olaya ait belgeleri toplarız, tasnif ederiz ve eşzamanlı bir şekilde muhasebe programları ve defterlere (e-defter dahil) kaydederiz. Eksik belge var ise (seri no takibi, interaktif vergi dairesinden faturaların takibi vb.) temin edilmesini sağlarız.
- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe kayıtlarını yaparız.
- Raporlama günleri itibari ile ilgili düzenlemeler uyarınca değerleme ve dönem sonu işlemlerini yaparız.
- İşletme kayıtlarına göre Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve istek üzerine diğer tabloları hazırlar ve raporlarız.
- Elektronik defterleri hazırlayıp defter beratlarını sisteme yükleriz.
- e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB’in bilgi işlem sistemine aktarırız.

Vergi ile ilgili işlerimiz saymakla bitmez

- Vergi mevzuatını günü gününe takip ederiz ve bu konuda mükellefleri bilgilendiririz.
- İşletmelerde oluşabilecek her türlü vergisel yükümlülük konusunda danışmanlık hizmeti veririz; vergi planlaması yaparız.
- İşletmelere ait mükellefiyet durumlarına göre aşağıda sıralanan beyan ve bildirimleri düzenleriz; bunları elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlara iletiriz; oluşan tahakkuk fişlerini mükelleflere iletir ve bunlara ait ödeme tarihlerini bildiririz:

- Form BA-BS
- Damga Vergisi Beyannamesi
- Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir ve Kurumlar)
- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
- MuhSGK Beyannamesi
- Katma Değer Vergisi Beyannameleri (KDV1-2-3-4-9015)
- Gelir Vergisi Beyannamesi (7 Gelir Unsuru İçin)
- Gelir Vergisi beyanı sırasında kira ile ilgili kesinti listesi
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi
- ÖTV Beyannameleri
- Turizm Payı Beyannamesi
- ÖKC satın alma ve kullanıma hazırlama süreçlerinin takibi
- E-defterlerin işlenmesi, kontrol edilmesi, gönderilmesi ve onaylanması

Vergi ile ilgili işlerimiz bu kadar değil

- Vergi daireleri ve tüm resmi kurumlarda açılış, kapanış, adres değişiklikleri ve faaliyet değişiklik işlemlerini biz yaparız.
- Vergi uyuşmazlıklarını uzlaşma, izahat, dava vb. yollarla çözümlemek, çözümlenmesine belge ve dayanak hazırlayarak yardımcı olmak, bizim işimiz.
- KDV, gelir, kurumlar vergisi iade ve mahsup işlemlerini yaparız.
- Gelir ve Kurumlar süratli iade sistemi-GEKSİS raporunu onaylanabilir hale getirmek, indirilecek KDV listesi ve yüklenilen KDV listesi vb. hazırlamak da işimiz.
- KDV iadelerine dayanak teşkil edecek belgeleri hazırlarız.
- Yıllık olarak defterlerin noterden açılış ve kapanış tasdiki işlemlerini de yaparız.
- Mükellefin “Borcu yoktur” yazılarını almak da bizim işimiz.
- Gerektiği hallerde, vergi dairesinden bilanço ve gelir tablosu onaylarını biz yaptırırız.
- Af, Yapılandırma dönemlerinde müracaat belgelerinin hazırlanması, müracaat edilmesi ve ödeme takibi de işlerimiz arasında.
- Sosyal Güvenlik Kurumu – İŞKUR ile ilgili işlemlerimiz

İşverenlerin işyeri dosya numaralarını tescil ettiririz.

- İşletmede çalışacak olan kişilerin işe girişlerini yaparız.
- İşletmede çalışanlarla ilgili aşağıdaki tüm işlemleri yaparız:

- Aylık bordro ve ücret hesap pusulalarının hazırlanması ve mükelleflere gönderilmesi (ilgili bordrolarda BES hesaplamaları altyapısının vb. hazırlanması)
- Aylık Prim Hizmet Bildirimlerinin hazırlanıp tahakkuk ettirilerek mükelleflere ulaştırılması
- Eksik gün bildirimlerine ait belge ve dosyaların gerektiğinde ibraz edilmek üzere hazırlanması
- E-vizite sistemi üzerinden çalışanların istirahat raporlarının girilmesi ve onaylanması
- E-katip sistemi üzerinden işyeri hekimleri ve İSG sorumlularının onaylanması
- İş kazası halinde kaza bildiriminin yapılması hususunda işverene rehberlik edilmesi
- İşten ayrılan personelin işten ayrılış bildirimlerinin yapılması, İş Kanunu, SGK, İŞKUR vb. belgelerin hazırlanması, hesaplanması, gereken tazminat ve diğer hakların hesaplanması, ibraname bordro vb. dokümanların hazırlanması
- Gerekmesi halinde SGK, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, yargı vb. kurumlara ibraz edilmesi gereken defter, bilgi ve belgelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi
- İşverenlerin “borcu yoktur” ve ilişiksizlik belgelerinin alınması
- Yabancı uyruklu mükellef ve çalışanların çalışma izinlerinin çıkartılması ve Türkiye’de yasal mevzuat hakkında danışmanlık yapılması, mevzuata uyumlarının sağlanmaya çalışılması
- Mükelleflerin ve yakınlarının ne zaman emekli olabilecekleri konularında danışmanlık yapılması, soruların cevaplanması ve emeklilik işlemlerinin yapılması

SGK ve İŞKUR ile ilgili işlerimiz de bu kadar değil

- İŞKUR işveren dosya numarasını tescil ettiririz. 3 Her ay düzenli olarak İŞKUR aylık hizmet çizelgelerini veririz.
- Her türlü SGK ve İŞKUR teşvik destek ve yardımlarının alınmasına dair müracaat bildirim ve kayıtlarını yaparız
- 17103- 27103- 5550- 6111- 4857-5746, asgari ücret desteği gibi 30’un üzerinde teşvik ve desteğin takibini de biz yaparız (şahıs işletmelerinde işverenler için; Genç girişimci BAĞ-KUR desteği vb.).
- Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanan çalışanlar için, çalıştıkları işletmelerin belgelerini hazırlayarak İŞKUR’a müracaat etme ve sonuçlarının takibi, eksikliklerinin tamamlanması da işlerimiz arasında.
- İşbaşı eğitim programı desteği müracaat ve sürecinin kayıtlarının yapılması ve takibi bizim işimiz.
- Çalışanlardan işsizlik maaşı almaya hak kazananlar açısından gerekli belgeleri de düzenleriz.
- Af, Yapılandırma dönemlerinde müracaat belgelerini hazırlarız ve müracaatını ve ödeme takibini yaparız.

Ticari faaliyet süresince,

Merkez
Şube,
Ek işyeri,
Atölye vb. açılışı,
Adres değişikliği,
Şube kapanışı,

İşyeri dosya numarası kapanışı iş ve işlemlerine ait müracaat takip ve sonuçlandırılma işlemlerinin SGK ve İŞKUR’da yapılması da biz mali müşavirlerin işi.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi